Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden opdrachtnemers

Stulance, gevestigd te Bavel met adres Gravin van Leeuwensteinstraat 4, 4854ET en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83733485

1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Dienst

De dienstverlening die door Stulance wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtnemers en Opdrachtgevers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking.

1.2 Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer.

1.3 Stulance

Opdrachtgever bij Stulance Opdrachten waarmee opdrachtnemer een Overeenkomst van Opdracht sluit voor het verrichten van werkzaamheden bij en ten behoeve van een derde parij.

1.4 Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever en biedt op een of meer Opdrachten van de Opdrachtgever.

1.6 Website

www.stulance.nl en alles wat hieraan gelieerd is.

1.7 Freelance Opdracht

Werkzaamheden die Opdrachtgever door 1 of meerdere Opdrachtnemers willen laten verrichten en hiervoor een opdracht op de Website heeft geplaatst.

1.8 Stulance Opdracht

Werkzaamheden die Stulance door 1 of meerdere Opdrachtnemers willen laten verrichten en hiervoor een opdracht op de Website heeft geplaatst.

1.9 Overeenkomst van Opdracht 

De contractuele relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of tekenen van het contract/offerte, waarbij Freelancer werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever.

2 Toepasselijkheid

3 Tarieven en betaling

Opdrachtnemers kunnen verschillende abonnementen nemen met verschillende rechten op de site. Deze staan vermeld op de Website. De abonnementsovereenkomst tussen Stulance en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor 12 maanden. Voor opzegging geldt een termijn van 1 kalendermaand. Opzegging kan per maand, na de eerste maand. Tenzij de Opdrachtnemer de abonnementsovereenkomst tijdig opzegt wordt deze stilzwijgend verlengd voor telkens 12 maanden. Indien Stulance vaststelt dat de Opdrachtnemer binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Stulance schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst niet alsnog is nagekomen, dan kan Stulance, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Opdrachtnemer, de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden.

3.1 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Stulance.nl in EURO, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

4 Aansprakelijkheid

Stulance is niet verantwoordelijk voor:

het doen van de aangifte van inkomstenbelasting door Opdrachtnemers;
het doen van de aangifte van omzetbelasting door Opdrachtnemers;

5 Verzekering

Stulance adviseert Opdrachtnemers om een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering alsmede een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

6 Beëndiging

Opdrachtnemer en Stulance hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7 Uitvoering van de opdracht

7.1 Overeenkomst van opdracht

Bij accepteren van de Overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtnemer aanvaardt hij daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

7.2 Zelfstandigheid

3.2.1 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde zoals beschreven in de Overeenkomst van Opdracht.

3.2.2 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

7.3 Informatie

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

7.4 Nakoming en vervanging

Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever en de Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8 Voorkomen tussenkomstfictie

8.1 Geen dienstbetrekking

Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als opdrachtnemer in navolging van deze voorwaarden de volgende gegevens heeft geüpload:
- de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;
- het BTW-nummer van Opdrachtnemer;

8.2 Maximaal aantal opdrachten

Opdrachtnemer mag maximaal 3 opdrachten per maand uitvoeren voor Opdrachtgever, zodat Opdrachtnemer in ieder geval in staat is te werken voor meerdere opdrachtgevers.

9 Relatiebeding

9.1 Benadering

Het is de opdrachtnemer en/of degenen door wie hij zich laat vertegenwoordigen of vervangen, verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, gedurende 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst van opdracht, zakenrelaties van de opdrachtgever te benaderen en/of contacten met zakenrelaties van de opdrachtgever te onderhouden (waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – via sociale media) voor het aanbieden van diensten die naar hun aard overeenkomen met de door de opdrachtgever voor deze klanten verrichte diensten.

9.2 Zakelijke relaties

Onder 'zakenrelatie' wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de opdrachtgever contact in het economisch verkeer heeft of gedurende het laatste jaar voor de datum van beëindiging van deze overeenkomst van opdracht heeft gehad, in het kader waarvan een door de opdrachtgever aan die relatie verzonden factuur als bewijs wordt aanvaard, dan wel – naar in redelijkheid kan worden voorzien – binnen afzienbare tijfd zal gaan hebben, in het kader waarvan aan die potentiële cliënt verzonden correspondentie als bewijs wordt aanvaard.

10 IE-rechten

Opdrachtnemer draagt over en levert aan Opdrachtgever, welke overdracht en levering hierbij door Opdrachtgever worden aanvaard, alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van toekomstige exploitatievormen, op alle werken (waaronder maar niet beperkt tot: artikelen, beeldmateriaal, gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documentatie en de informatie die daarin is vervat) welke door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst van Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden vervaardigd. Voor zover ten behoeve van de overdracht en/of levering van nog te vervaardigen werken nadere (rechts)handelingen dienen te worden verricht, zal Opdrachtnemer daartoe op eerste verzoek van Opdrachtgever haar onvoorwaardelijke en onmiddellijke medewerking verlenen. Opdrachtnemer doet afstand van al zijn mogelijke rechten op de door hem in het kader van deze Overeenkomst van Opdrachtvervaardigde werken.

11 Facturatie en betaling

11.1 Facturatie

Opdrachtgever factureert aan Derde. Derde betaalt vervolgens Opdrachtgever en Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer door middel van reversed billing, waarbij Opdrachtgever de factuur van de Opdrachtnemer stuurt. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Opdrachtgever tijdig kan factureren aan Derde, in die zin dat binnen 2 dagen na afloop van de werkzaamheden de specificatie van de verrichte werkzaamheden bij Derde bekend is.

11.2 Betaling

Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van betaling van Derde.

12 Account

12.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Stulance dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

12.2 Een account wordt pas aangemaakt wanneer Stulance de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft aanvaard. Stulance is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of een bieding of andere informatie door de Opdrachtnemer te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

13 Uitsluiting

Stulance behoudt zich het recht voor om Opdrachtnemer uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen indien:
–   de Opdrachtnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
–   de Opdrachtnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
–   de Opdrachtnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
–   de Opdrachtnemer medewerkers van Stulance of Derden onheus bejegend d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

14 Overmacht

Stulance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Stulance gebruik maakt.