Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden opdrachtgevers

Stulance, gevestigd te Bavel met adres Gravin van Leeuwensteinstraat 4, 4854ET en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83733485

1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Dienst

De dienstverlening die door Stulance wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtnemers en Opdrachtgevers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking.

1.2 Opdrachtgever

De werkzaamheden zullen worden verricht bij en ten behoeve van een derde partij; hierna verder te noemen Derde.

1.3 Stulance

Opdrachtgever waarmee opdrachtnemer een Overeenkomst van Opdracht sluit voor het verrichten van werkzaamheden bij en ten behoeve van een derde parij.

1.4 Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever en biedt op een of meer Opdrachten van de Opdrachtgever.

1.6 Website

www.stulance.nl en alles wat hieraan gelieerd is.

2 Toepasselijkheid

3 Offertes

3.1 Reacties op opdracht

Alle reacties, offertes en prijsopgaven door Stulance zijn geheel vrijblijvend en exclusief BTW.

3.2 Aanvaarding

Stulance is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Overeenkomst

4.1 Aanvang

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een offerte vanuit Stulance getekend bevestigd of schriftelijk akkoord geeft.

4.2 Uitvoering

Stulance zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij worden werkzaamheden verricht door derden, zoals vastgelegd in de ondertekende offerte.

4.2 Aansprakelijkheid

Stulance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stulance is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stulance kenbaar behoorde te zijn.

4.3 Levering en levertijd

Na schriftelijke bevestiging van de offerte wordt zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de opdracht, met als levertijd de periode zoals omschreven in de bevestigde offerte.

5 Copyright

5.1 Al het door Stulance vervaardigde materiaal mag bewerkt of verwerkt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stulance.

5.2 Stulance behoudt zich het recht het vervaardigde materiaal te gebruiken in de verschillende communicatie uitingen en kanalen.

5.3 Stulance behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6 Betaling

6.1 Na afronding van de opdracht en nadat geleverde werk zoals afsgesproken in de opdrachtovereenkomst zal Stulance een factuur sturen. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

6.2 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreven, wordt door Stulance een aanmaning tot betaling verstuurd.

7 Nederlands recht en rechtsmacht

Op deze Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.